Faint o melatonin y dylech chi ei roi i blentyn 2 oed?

Mae'rnid yw mater cwsg yn datrys ei hun yn hudol ar ôl i'ch plant adael eu babandod.Yn wir, i lawer o rieni, mae'r peth cwsg yn gwaethygu yn ystod plentyndod.A'r cyfan rydyn ni ei eisiau yw i'n plentyn gysgu.Unwaith y gall eich plentyn sefyll a siarad, mae'r gêm drosodd.Yn sicr mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni fel rhieni helpu i ddatrys pa bynnag broblemau cysgu sydd gan ein plant.Mae trefn amser gwely solet, dim sgriniau ddwy awr cyn mynd i'r gwely, ac ystafell sy'n addas ar gyfer cysgu i gyd yn syniadau da!Ond er gwaethaf ein hymdrechion gorau, dim ond ychydig o help sydd ei angen ar rai plant bach wrth gwympo ac aros i gysgu weithiau.Mae llawer o rieni yn troi at melatonin pan fydd amseroedd enbyd yn galw am fesurau enbyd.Ond nid oes llawer o ymchwil o gwmpasplant a melatonin, a dosgall fod yn anodd.

CYNTAF I FFWRDD, PRYD Y DYLECH CHI DDEFNYDDIO MELATONIN GYDA'CH BABI NEU'CH PHLANT?

Dyma lle mae rhieni'n drysu ychydig.Os gall eich plentyn syrthio i gysgu ar ei ben ei hun tua 30 munud ar ôl i chi ei roi yn y gwely, melatoninefallai na fydd angen!Gall y cymorth cysgu naturiol fod yn ddefnyddiol iawn, fodd bynnag, os oes gan eich plentyn acamweithrediad cwsg.Er enghraifft, os ydyn nhwmethu syrthio i gysgua gorwedd yn effro am oriau, neu syrthio i gysgu ac yna deffro sawl gwaith yn ystod y nos.

Gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn i blant ar y sbectrwm awtistiaeth, neu'r rhai sydd wedi cael diagnosis o ADHD.Mae'n hysbys bod plant â'r anhwylderau hyn yn cael llawer o drafferth cwympo i gysgu, aastudiaethau wedi dangosmelatonin i fod yn effeithiol wrth fyrhau'r amser y mae'n ei gymryd iddynt syrthio i gysgu.

OS YDYCH WEDI PENDERFYNU DEFNYDDIO YCHWANEGIAD MELATONIN GYDA'CH 2 BLWYDDYN OED, MAE DOS A AMSERU'N ALLWEDDOL.

Gan nad yw melatonin yn cael ei gymeradwyo gan yr FDA fel cymorth cysgu mewn plant, cyn i chi ei roi i'ch plentyn bach, mae'n hanfodol eich bod chi'n ei drafod gyda'ch pediatregydd.Unwaith y byddwch wedi cael sêl bendith, dechreuwch gyda'r dos lleiaf posibl.Mae'r rhan fwyaf o blant yn ymateb i 0.5 - 1 miligram.Dechreuwch gyda 0.5, a gweld sut mae eich plentyn bach yn ei wneud.Gallwch chi gynyddu 0.5 miligram bob ychydig ddyddiau nes i chi ddod o hyd i'r dos cywir.

Yn ogystal â rhoi'r swm cywir o melatonin, mae'r un mor bwysig ei roi ar yr amser iawn.Os yw'ch plentyn bach yn cael amser caled yn cwympo i gysgu, mae arbenigwyr yn argymell rhoi ei ddos ​​iddo tua 1-2 awr cyn amser gwely.Ond mae angen help ar rai plant gyda'r cylch cysgu / effro trwy gydol y nos.Yn yr achosion hyn, mae arbenigwr cwsg pediatrig Dr Craig Canapari yn awgrymu dos isel amser cinio.Gall wir ddibynnu ar pam mae angen melatonin ar eich plentyn bach, felly yn bendant siaradwch â'ch pediatregydd am yr amser iawn i'w weinyddu hefyd.

MAE ANGEN CYSGU RYDYM I gyd, OND WEITHREDOEDD, MAE'N CAEL EI FOD YN ANAWD DOD!OS YW EICH PHLANT WEDI CAEL AMSER CALED YN CYSGU NEU'N AROS I GYSGU, SIARADWCH Â'CH PEDIATRYDD AM MELATONIN, I WELD A YW'N IAWN I CHI A'CH PLENTYN.


Amser post: Gorff-06-2023