Fitamin D ar gyfer Babanod I

Fel rhiant newydd, mae'n arferol poeni am eich babi yn cael popeth sydd ei angen arni o ran maeth.Wedi'r cyfan, mae babanod yn tyfu ar gyfradd syfrdanol, gan ddyblu eu pwysau geni o fewn y pedwar i chwe mis cyntaf o fywyd, ac mae maethiad cywir yn allweddol i dwf priodol.

Mae fitamin D yn hanfodol i bob agwedd ar y twf hwnnw oherwydd ei fod yn helpu'r corff i amsugno'r calsiwm sydd ei angen arno i adeiladu esgyrn cryf.

yr her yw nad yw fitamin D i'w gael yn naturiol mewn llawer iawn o fwydydd, ac er y gall ymddangos yn wrthreddfol, nid yw llaeth y fron yn cynnwys digon i ddiwallu anghenion eich babi.

Pam mae angen fitamin D ar fabanod?

Mae angen fitamin D ar fabanod oherwydd ei fod yn angenrheidiol ar gyfer datblygiad esgyrn, gan helpu corff babi i amsugno calsiwm ac adeiladu esgyrn cryf.

Mae babanod sydd â lefelau isel iawn o fitamin D mewn perygl o gael esgyrn gwan, a all arwain at broblemau fel rickets (anhwylder plentyndod lle mae'r esgyrn yn meddalu, gan eu gwneud yn agored i doriadau).Hefyd, mae adeiladu esgyrn cryf yn gynnar yn helpu i'w hamddiffyn yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae babanod sy'n cael eu bwydo ar y fron mewn mwy o berygl o ddiffyg na babanod sy'n cael eu bwydo â fformiwla oherwydd er mai llaeth y fron yw'r bwyd delfrydol ar gyfer babi, nid yw'n cynnwys digon o fitamin D i ddiwallu anghenion dyddiol eich plentyn bach.Dyna pam y bydd eich pediatregydd fel arfer yn rhagnodi atodiad ar ffurf defnyn.

Mae angen diferion fitamin D ar fabanod sy'n cael eu bwydo ar y fron drwy gydol yr amser maen nhw'n bwydo ar y fron, hyd yn oed os ydyn nhw'n ychwanegu llaeth fformiwla, nes iddyn nhw ddechrau cael digon o fitamin D o solidau.Siaradwch â'ch pediatregydd ynghylch pryd yn union i drosglwyddo'r atchwanegiadau fitamin D.

Faint o fitamin D sydd ei angen ar fabanod?

Mae angen 400 IU o fitamin D y dydd ar fabanod newydd-anedig a babanod hŷn nes eu bod yn 1, ac ar ôl hynny bydd angen 600 IU arnynt bob dydd, yn ôl Academi Pediatrig America (AAP).

Mae'n bwysig sicrhau bod eich plentyn bach yn cael digon o fitamin D oherwydd (ac mae'n rhaid ei ailadrodd), mae ei angen i helpu'r corff i amsugno calsiwm.Mae fitamin D hefyd yn hybu twf celloedd, swyddogaeth niwrogyhyrol a swyddogaeth imiwnedd.

Ond gallwch chi ei orwneud hi.Yn flaenorol, rhyddhaodd y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) rybudd ynghylch y risg y byddai babanod yn gorddosio o atchwanegiadau fitamin D hylifol, yn enwedig pan oedd y dropper yn cynnwys mwy na'r lwfans dyddiol.

Gall gormod o fitamin D achosi nifer o sgîl-effeithiau gan gynnwys cyfog, chwydu, dryswch, colli archwaeth, syched gormodol, poenau yn y cyhyrau a'r cymalau, rhwymedd a throethi aml.


Amser postio: Tachwedd-17-2022